BOLTS Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

hierna te noemen Bolts B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Algemene Bepalingen

1. Definities
1.1 Bolts B.V.: degene die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op welke rechtsbetrekking ook met een wederpartij, waaronder zowel begrepen Bolts B.V. als elk van haar dochter- of zustervennootschappen of daaraan anderszins gelieerde ondernemingen.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bolts B.V. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel opdracht geeft, gericht op door Bolts B.V. te verlenen diensten en/of leveranties, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 Apparatuur: apparaten voor het bereiden van dranken en het verkopen van snacks, alsmede onderdelen, accessoires, vervangingen, vernieuwingen, toevoegingen en veranderingen hiervan.
1.4 Ingrediënten: de voor het bereiden van dranken en het vullen van de apparatuur benodigde producten.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende paragrafen: Algemene Bepalingen Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot servicecontracten.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bolts B.V. gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Bolts B.V. uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
2.3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden sluit Bolts B.V. uitdrukkelijk uit.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel gedeelten daarvan, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Bolts B.V. en de wederpartij zijn overeengekomen.
2.5 Indien de wederpartij met Bolts B.V. meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Offertes
3.1 Alle door Bolts B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.
3.2 Alle verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze binden Bolts B.V. slechts indien Bolts B.V. dit uitdrukkelijk heeft bevestigd.
3.3 Toezending van offertes en/of documentatie verplicht Bolts B.V. niet tot levering c.q. acceptatie van een order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.
3.4 Van een onherroepelijk aanbod door Bolts B.V. is sprake wanneer een aan de wederpartij gestelde aanvaardingstermijn van het aanbod onderdeel uitmaakt.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Wanneer de wederpartij naar aanleiding van een door Bolts B.V. aan haar uitgebrachte offerte schriftelijk een opdracht verstrekt, wordt tussen partijen geacht een overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
4.2 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 21 dagen na factuurdatum.
4.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bolts B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 Indien de wederpartij de opdracht niet conform de offerte verstrekt, maar daarbij aanvullingen of wijzigingen aanbrengt, binden deze Bolts B.V. slechts voor zover deze aanvullingen of wijzigingen schriftelijk door Bolts B.V. zijn bevestigd.
4.6 Indien Bolts B.V. dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, is zij bevoegd om zonder overleg met de wederpartij derden in te schakelen. De kosten daarvan worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

5. Prijzen
5.1 De prijzen c.q. prijsopgaven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Alle prijzen zijn gebaseerd op
levering bedrijf c.q. magazijn, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Alle prijzen worden vermeld in Euro´s.
5.3 Indien tot aan het moment van levering zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals onder meer verhogingen en/of toeslagen van invoer- en/of uitvoerrechten, transportkosten, belastingen en/of heffingen van overheidswege, valutawijzigingen, materiaalprijsverhogingen, loonkostenverhogingen of andere kostprijsverhogende factoren van welke aard ook, is Bolts B.V. gerechtigd deze verhogingen en/of toeslagen aan de wederpartij door te berekenen.

6. Levering
6.1 De door Bolts B.V. opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd schriftelijk uitdrukkelijk door Bolts B.V. is aangegeven.
6.2 De enkele overschrijding van een door Bolts B.V. opgegeven leveringstermijn brengt Bolts B.V. niet in verzuim, noch heeft de wederpartij op grond daarvan aanspraak op schadevergoeding.
6.3 Bolts B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). Bij levering in gedeelten is Bolts B.V. gerechtigd afzonderlijk voor ieder gedeelte te factureren en betaling te verlangen, overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
6.4 Bolts B.V. is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan de wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.5 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Bolts B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6.6 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Bolts B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft de wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is Bolts B.V. gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen.
Indien zulks niet lukt is Bolts B.V. gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Bolts B.V. bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij.
6.7 Levering geschiedt op een door Bolts B.V. aan te wijzen plaats.
6.8 Vanaf het moment van levering komt de geleverde apparatuur en/of de geleverde ingrediënten voor risico van de wederpartij.

7. Betaling en verzuim
7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen contant bij levering te geschieden.
7.2 Indien betaling op factuur is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.
7.3 De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente, tenzij Bolts B.V. een andere volgorde van betaling aanwijst.
7.4 De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Bolts B.V. in mindering te brengen, tenzij Bolts B.V. en de wederpartij hierover uitdrukkelijk andere afspraken maken.
7.5 Bij overschrijding van de in de artikel 7.2 genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze een rente van 1,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het volledig factuurbedrag met ingang van de datum waarop de wederpartij in verzuim is.
7.6 Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,– exclusief BTW, onverminderd het recht van Bolts B.V. om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
7.7 Bolts B.V. is te allen tijde gerechtigd betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling te vorderen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
7.8 Indien de wederpartij niet voldoet aan enig op hem jegens Bolts B.V. rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien Bolts B.V. in redelijkheid mag vermoeden dat de wederpartij in de toekomst niet aan zijn verplichtingen als hierboven vermeld zal voldoen, is Bolts B.V. gerechtigd haar leveringen op te schorten, onverminderd het recht van Bolts B.V. gelijktijdig of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
7.9 In geval van faillissement of surséance van betaling dan wel aanvraag daartoe, bij beslaglegging, bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel overname daarvan door derden, is Bolts B.V. gerechtigd de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Bolts B.V. om van de wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.

8. Overmacht
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bolts B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bolts B.V. niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bolts B.V., vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
8.3 Bolts B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bolts B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.5 Voor zoveel Bolts B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bolts B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Bolts B.V. aan de wederpartij geleverde apparatuur en ingrediënten blijven eigendom van Bolts B.V., zolang Bolts B.V. enige vordering, verband houdende met door Bolts B.V. aan de wederpartij geleverde apparatuur, ingrediënten, en/of diensten, op de wederpartij heeft.
9.2 Bolts B.V. is te allen tijde bevoegd door haar aan de wederpartij geleverde apparatuur en/of ingrediënten bij wederpartij weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen verband houdende met enige verbintenis tussen Bolts B.V. en haar heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Bolts B.V. zal kunnen voldoen.
9.3 Met name – doch niet uitsluitend – is Bolts B.V. hiertoe bevoegd indien aan de wederpartij surséance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de wederpartij enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of heeft getroffen en/of één of meer van zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt.
9.4 Wanneer Bolts B.V. gebruik wenst te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven onder 9.2 en 9.3, verleent de wederpartij toegang tot de ruimten waar de aan Bolts B.V. in eigendom horende apparatuur en/of accessoires zich bevinden.
9.5 Bolts B.V. is eerst verplicht de apparatuur en/of ingrediënten weer uit te leveren nadat de wederpartij al haar verplichtingen jegens Bolts B.V. is nagekomen, of de wederpartij terzake van de vordering (en) die Bolts B.V. op haar heeft zekerheid heeft gesteld.
9.6 Op door Bolts B.V. aan de wederpartij ter beschikking gestelde apparatuur en verkochte ingrediënten mag geen stil- of vuistpand ten gunste van derden worden gevestigd en zij mogen evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden.
9.10 De wederpartij is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook de polissen van de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van Bolts B.V. ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, op eerste schriftelijk verzoek van Bolts B.V. door de wederpartij worden verpand op de wijze als bedoeld in artikel 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Bolts B.V. op de wederpartij. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Bolts B.V..

10. Verplichtingen van de wederpartij
10.1 Als Bolts B.V. en de wederpartij montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren apparatuur zijn overeengekomen, dan wel een afzonderlijke overeenkomst daarover hebben gesloten, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat tijdig en voor zijn rekening de nodige voorzieningen worden getroffen en alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, teneinde Bolts B.V. in staat te stellen om de te leveren apparatuur te monteren, installeren of in bedrijf te stellen zodanig dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden verricht en dat de uitvoering daarvan geen vertraging ondervindt. Tevens zal de wederpartij bij uitvoering van de eerder vermelde werkzaamheden Bolts B.V. alle faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmateriaal, stroomvoorziening, opslagruimte en dergelijke ter beschikking stellen.
10.2 Montage- en aansluitkosten van apparatuur zijn voor rekening van de wederpartij.
10.3 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van de omstandigheid dat onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de wederpartij of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor risico van de wederpartij zijn, komen voor diens rekening.
10.4 De wederpartij is verplicht het geleverde en/of ter beschikking gestelde terstond bij aflevering op eventuele gebreken en/of zichtbare beschadigingen te controleren.
10.5 Eventuele gebreken of beschadigingen aan de geleverde apparatuur en/of de ingrediënten, dient de wederpartij terstond op de aflevering bon en/of op de factuur te vermelden.
10.6 De wederpartij is verplicht de door Bolts B.V. aan haar ter beschikking gestelde apparatuur overeenkomstig de door de fabrikant of Bolts B.V. verstrekte gebruiksaanwijzing en eventuele instructie van medewerkers van Bolts B.V. te gebruiken en schoon en hygiënisch te onderhouden.
10.7 Voor zover de wederpartij ter zake de door Bolts B.V. geleverde apparatuur tevens een servicecontract heeft gesloten met Bolts B.V., is de wederpartij verplicht Bolts B.V. onverwijld op de hoogte te brengen van schade en/of gebreken die aan de apparatuur dreigen te ontstaan of zijn ontstaan. De wederpartij is verplicht eventuele storingen aan de apparatuur onmiddellijk aan Bolts B.V. te melden.
10.8 Voor zover de wederpartij ter zake de door Bolts B.V. geleverde apparatuur tevens een servicecontract heeft gesloten met Bolts B.V. is het de wederpartij niet toegestaan de apparatuur zelf of door anderen te doen repareren, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten meer kan ontlenen aan een eventueel met Bolts B.V. ter zake deze apparatuur overeengekomen servicecontract.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid is Bolts B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
11.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Bolts B.V. in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde apparatuur of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
11.3 De wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor zij het geleverde gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het geleverde niet geschikt is voor het doel, kan de wederpartij Bolts B.V. niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
11.4 In het geval dat Bolts B.V. aansprakelijk geacht moet worden voor enige door de wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, wordt deze mede beoordeeld op grond van een eventuele schadeverzekering. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van haar aansprakelijkheidsverzekering, echter de aansprakelijkheid van Bolts B.V. zal niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de wederpartij aan Bolts B.V. verschuldigd is ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de wederpartij. Bij een duurovereenkomst betreft dit de voor één jaar overeengekomen vergoeding.
11.5 Bolts B.V. geeft op alle door haar geleverde apparatuur drie maanden volledige garantie, dat wil zeggen inclusief voorrijkosten en arbeidsloon. Daarna geeft Bolts B.V. uitsluitend fabrieksgarantie op de onderdelen voor zover deze niet met water in aanraking komen. Indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, vervalt de garantie.

12. Ontbinding en opschorting
12.1 Bolts B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Bolts B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;
12.2 Voorts is Bolts B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bolts B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bolts B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 Bolts B.V. behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen en bevoegde rechter
Alle rechtsbetrekkingen tussen Bolts B.V. en de wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd. Bolts B.V. behoudt zich het recht voor het geschil met een buitenlandse wederpartij te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Rotterdam bevoegd, tenzij Bolts B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op servicecontracten (B)

14. Bijzondere voorwaarden
14.1 Deze bijzondere voorwaarden, die betrekking hebben op een door Bolts B.V. met de wederpartij gesloten servicecontract, gelden naast en als aanvulling op de hierboven vermelde artikelen, tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

15. Definitie
15.1 Servicecontract: overeenkomst tussen Bolts B.V. en de wederpartij strekkende tot onderhoud en reparatie, alsmede eventuele terbeschikkingstelling van de onder 1.3 van deze voorwaarden omschreven apparatuur.

16. Duur van het contract
16.1 Het servicecontract wordt steeds aangegaan voor bepaalde tijd, zoals aangegeven in het individuele servicecontract. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.
16.2 Indien en voor zover het servicecontract niet gelijktijdig met plaatsing van de apparatuur wordt afgesloten, dient de apparatuur op kosten van de wederpartij aan groot onderhoud te worden onderworpen, voorafgaand aan sluiting van een servicecontract.
16.3 In het geval de wederpartij het servicecontract tussentijds beëindigt, dient deze gelijktijdig met de opzegging van het servicecontract de door Bolts B.V. gedurende de looptijd van het servicecontract verleende kortingen op aan de wederpartij geleverde ingrediënten, alsmede op aan de wederpartij geleverd onderhoud aan Bolts B.V. terug te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de korting werd verleend tot aan het moment van algehele terugbetaling.
16.4 De wederpartij dient de ter beschikking gestelde apparatuur tijdig terug te bezorgen, respectievelijk Bolts B.V. tijdig in staat te stellen de ter beschikking gestelde apparatuur terug te halen nadat het overeengekomen servicecontract is geëindigd.

17. Prijzen
17.1 De prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op contante betaling. De wederpartij betaalt de overeengekomen prijs binnen 8 dagen na factuurdatum aan Bolts B.V., bij gebreke waarvan de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling zijdens Bolts B.V. in verzuim is.
17.2 De in het servicecontract overeengekomen prijzen worden door Bolts B.V. automatisch en dus zonder dat daarvoor voorafgaande aanzegging nodig is jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig de prijswijzigingen die de apparatuur leverancier van Bolts B.V. aan haar doorberekent.

18. Aard van de werkzaamheden
18.1 De werkzaamheden zoals die in het individuele servicecontract zijn opgenomen ten aanzien van de apparatuur, worden uitsluitend in Nederland verricht en bestaan uit preventief en correctief onderhoud. Aansluitkosten van de apparatuur zijn niet in het servicecontract begrepen.
18.2 Preventief onderhoud bestaat uit het periodiek schoonmaken, controleren en bijstellen van de omschreven apparatuur, het afregelen en het testen en het aanbrengen van door Bolts B.V. noodzakelijk geachte wijzigingen.
18.3 Correctief onderhoud bestaat uit het herstellen van de omschreven apparatuur, inclusief het vervangen van versleten onderdelen, indien deze niet functioneert of verminderd werkt als gevolg van normale slijtage.
18.4 Bolts B.V. is gerechtigd het preventieve onderhoud te combineren met het correctieve onderhoud. Indien naar het oordeel van Bolts B.V. onderdelen vervangen dienen te worden, is Bolts B.V. gerechtigd de onderdelen te vervangen door nieuwe of door gereviseerde onderdelen.
18.5 Herstel-, vervangings- en/of reparatiekosten van waterfilters, stekkerdozen, bedradingen, kabelaansluitingen en overigens van alle onderdelen die niet tot de apparatuur behoren, noch daaraan zijn verbonden, worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.
18.6 De in het kader van vervanging door Bolts B.V. verwijderde onderdelen, zijn of worden eigendom van Bolts B.V.. Aan de wederpartij zal na ieder onderhoud een servicerapport worden verstrekt. De inhoud van dat rapport is bindend, tenzij de wederpartij binnen acht dagen na datum van het rapport, schriftelijk bij aangetekende brief heeft geprotesteerd.
18.7 Voor zover reparatiewerkzaamheden het gevolg zijn van onder andere onoordeelkundige behandeling, nalatigheid, verwaarlozing al dan niet opzettelijke beschadiging, nieuwe aansluitingen, verplaatsing van apparatuur, wijziging van muntinworp, verandering van programmatuur, zulks ter beoordeling van Bolts B.V., is Bolts B.V. gerechtigd de daarmee gemoeide kosten en van eventueel benodigde onderdelen, volgens het geldende tarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
18.8 Extra werkzaamheden.
Indien er tijdens het uitvoeren van de overeengekomen onderhoudsreparatie- of reinigingswerkzaamheden door de wederpartij opdracht wordt gegeven voor het verrichten van niet-overeengekomen werkzaamheden, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor arbeid en onderdelen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
18.9 Werkzaamheden door derden.
Indien aan de apparatuur reparatiewerkzaamheden worden of zijn verricht door derden zonder schriftelijke toestemming van Bolts B.V., is Bolts B.V. gerechtigd de onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de desbetreffende apparatuur met onmiddellijke ingang en zonder restitutie van reeds vooruitbetaalde vergoedingen te beëindigen.

19. Werktijden
19.1 De onderhoudswerkzaamheden zullen in beginsel worden verricht binnen de voor Bolts B.V. geldende werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen en verplichte vrije dagen.
19.2 Voor zover de onderhoudswerkzaamheden buiten de normale onder 19.1 genoemde dagen en tijdstippen worden verricht, worden de hiermee gemoeide kosten conform het individuele servicecontract aan de wederpartij in rekening gebracht.
19.3 Indien onderhoudspersoneel van Bolts B.V. of door haar daartoe in te schakelen derden door aan de wederpartij toe te rekenen oorzaak, op de afgesproken tijd niet met de werkzaamheden kan beginnen, of deze niet continu kan uitvoeren, zullen de extra kosten die daarvan het gevolg zijn, onder meer tijdsoverschrijding/wachttijden, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

20. Verplichtingen van de wederpartij
20.1 De wederpartij zal Bolts B.V. alle voor haar noodzakelijke informatie verstrekken voor zover dit vereist is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
20.2 De wederpartij zal Bolts B.V. de toegang tot het gebruik van alle apparatuur en documentatie verstrekken, voor zover dit vereist is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
De wederpartij zal Bolts B.V. in staat stellen om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en de daartoe benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.
20.3 Voor zover door Bolts B.V. aan de wederpartij apparatuur ter beschikking is gesteld, is de wederpartij verplicht, tot het moment van feitelijke terugbezorging aan Bolts B.V., als een goed huisvader voor deze apparatuur te zorgen.
20.4 Het is de wederpartij niet toegestaan de omstandigheden waaronder de apparatuur bij installatie werd geplaatst, verplaatsing -naar een andere locatie- daaronder begrepen, te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolts B.V.
20.5 Voor zover wijzigingen en/of verplaatsing door de wederpartij zonder toestemming van Bolts B.V. geschieden, is de wederpartij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schadelijke gevolgen.
20.6 Bij het einde van het servicecontract stelt de wederpartij Bolts B.V. in de gelegenheid de ter beschikking gestelde apparatuur bij de wederpartij te verwijderen.
20.7 De wederpartij is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de door Bolts B.V. ter beschikking gestelde apparatuur.
20.8 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de door Bolts B.V. ter beschikking gestelde apparatuur, vervangingsschade daaronder begrepen, door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens de duur van het servicecontract, totdat de apparatuur aan Bolts B.V. is terug bezorgd.
20.9 Voor zover overeengekomen, ontleent de wederpartij aan het servicecontract slechts het recht om persoonlijk van de ter beschikking gestelde apparatuur gebruik te maken voor de periode en op de locatie, zoals in het contract is opgenomen.
20.10 Voor zover aan de wederpartij in het kader van een servicecontract tevens apparatuur ter beschikking is gesteld door Bolts B.V., is het haar niet toegestaan deze apparatuur aan derden onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Bolts B.V..

21. Verzekering
21.1 Voor zover door Bolts B.V. in het kader van een servicecontract eveneens apparatuur ter beschikking wordt gesteld aan de wederpartij, dient deze apparatuur door de wederpartij adequaat te worden verzekerd tegen brand, diefstal en beschadiging.
21.2 Op verzoek van Bolts B.V. legt de wederpartij bewijzen over waaruit blijkt dat de ter beschikking gestelde apparatuur adequaat is verzekerd.

22. Aansprakelijkheid
22.1 Bolts B.V. is niet aansprakelijk, uit welken hoofde ook, voor schade veroorzaakt door of vanwege door Bolts B.V. aan de wederpartij ter beschikking gestelde apparatuur, door welke oorzaak dan ook, niet of niet deugdelijk werkt of heeft gewerkt.
22.2 Indien de wederpartij of derden ten gevolge van aan de wederpartij of derden opgekomen schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van het servicecontract door Bolts B.V., bij de uitvoering van de overeenkomst ingezette personen voor het toebrengen van de schade aansprakelijk stellen, kunnen die personen zich bij uitsluiting van die aansprakelijkheid op deze voorwaarden beroepen.
22.3 Bolts B.V. is niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door de wederpartij, haar personeel of andere tot de wederpartij in relatie staande personen, bij en/of door het gebruik van door Bolts B.V. ter beschikking gestelde apparatuur.

23. Uitsluiting
23.1 Bolts B.V. is niet gehouden tot het repareren van apparatuur indien de daartoe benodigde onderdelen niet meer door de fabrikant worden geleverd.
23.2 Bolts B.V. is evenmin gehouden tot het repareren van apparatuur, indien de reparatiekosten, uitsluitend ter beoordeling van Bolts B.V., niet in verhouding staan tot de boekwaarde van de apparatuur, e.e.a. ter beoordeling van Bolts B.V..
23.3 Wanneer Bolts B.V. constateert dat sprake is van: ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur door de wederpartij; uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende oorzaken; onzorgvuldig verrichten van het dagelijks onderhoud, zoals omschreven in de aan haar verstrekte documentatie, door de wederpartij; het niet tijdig signaleren door de wederpartij van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur, voor zover dit gebrekkig functioneren van de apparatuur tot gevolg heeft; ondeskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur door de wederpartij of door derden; verandering in de locatie waar de apparatuur oorspronkelijk is geplaatst, tenzij deze verplaatsing door Bolts B.V. of op aanwijzing van Bolts B.V. is geschied; is herstel, reparatie en/of revisie van apparatuur onder toepassing van het service contract uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene voorwaarden